กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร.ต.เสกสรร ช่างเหล็ก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0848989239