กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุดาทิพย์ ชีนะพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐวุฒิ สุกหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ว่าที่ร.ต.เสกสรร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4