วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์

              โรงเรียนดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน   ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม 

ก้าวทันเทคโนโลยี  มีความพอเพียง  และชุมชนมีส่วนร่วม 

 

ปรัชญาประจำโรงเรียน

          สุโข    ปญฺญา   ปฏิลาโภ     

( ความสำเร็จแห่งปัญญา  ทำให้เกิดความสุข )

 

 อัตลักษณ์โรงเรียน

                มีวินัย  ยิ้มไหว้ทักทายกัน