กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจารุกิตติ์ ช่องสมบัติ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1